Stránky www.htcapital.eu vlastní a prevádzkuje spoločnosť HT CAPITAL, s.r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod identifikačným číslom organizácie 36 805 009 (ďalej len „HT CAPITAL“), ako prevádzkovateľ údajov. Vaše súkromie je pre nás dôležité. Spoločnosť HT CAPITAL preto vypracovala toto vyhlásenie o ochrane súkromia (ďalej len „Vyhlásenie“ alebo „Vyhlásenie o súkromí“), v ktorom Vás informuje ako zhromažďuje, uchováva, používa a spracováva osobné údaje a informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky.

Dátum účinnosti: 1.1.2023

Rozsah úpravy. Toto Vyhlásenie zhŕňa našu politiku týkajúcu sa ochrany osobných údajov a informácií zhromaždených prostredníctvom týchto stránok. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá vás identifikuje, či už sama o sebe, či v kombinácii s ostatnými informáciami, ktoré máme k dispozícii. Osobným údajom môže napr. byť vaše meno, poštová či e-mailová adresa, daňové identifikačné číslo a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete používaním týchto stránok.

Váš súhlas. Používaním týchto stránok súhlasíte s postupmi popísanými v tomto Vyhlásení (vrátane Pravidiel cookies dostupných na týchto stránkach). Ak nesúhlasíte s podmienkami uvedenými vo Vyhlásení alebo Pravidlách cookies, tieto webové stránky prosím nepoužívajte. Vyhradzujeme si právo Vyhlásenie alebo Pravidlá cookies kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny budú zverejnené vo Vyhlásení alebo v Pravidlách cookies a podstatné zmeny budú uplatňované len na jednania uskutočnené a informácie zhromaždené odo dňa účinnosti príslušnej zmeny. Odporúčame pravidelne kontrolovať aktuálne znenie Vyhlásenia a Pravidiel cookies, aby ste sa uistili, že ste oboznámení s ich prípadnými zmenami a s tým, ako môžu byť vaše osobné údaje použité.

Aké osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá nám umožní vás priamo či prostredníctvom nej identifikovať. Osobné údaje sú vyžadované v prípade ak si objednávate službu, zariaďujete účet a posielate nám spätnú väzbu. V tejto súvislosti môžeme požadovať napr. vaše meno, adresu (pre účely fakturácie aj registrácie), e-mailovú adresu, špecifikáciu produktu, ďalšie platobné údaje. Tieto údaje môžu byť uložené v našich kontaktoch a podporných databázach z dôvodu realizovaných obchodov, prebiehajúcich obchodov či z dôvodov marketingových, ak sa budeme domnievať, že máte záujem o materiály, týkajúce sa našich podnikateľských aktivít, produktov, programov a služieb. Osobné údaje používame k lepšiemu porozumeniu našim zákazníkom a trhu, k zlepšovaniu našich služieb a týchto stránok, a k cielenému marketingu našich produktov a služieb.

Za údaje nevzťahujúce sa k určitej či určiteľnej osobe považujeme údaje, ktoré sú výlučne štatistickej povahy, sami o sebe neumožňujú identifikovať konkrétny subjekt a závisia na vašej návštevnosti stránok. Tieto údaje môžu zahŕňať napr. informáciu o vašej doméne, z ktorej pristupujete na internet, deň a čas vašej návštevy týchto stránok a internetovú adresu webových stránok, z ktorých ste sa priamo dostali na tieto stránky. Uvedené informácie sú zhromažďované v súhrnnej forme s cieľom zlepšiť tieto stránky a učiniť ich pre užívateľov viac atraktívne.

Zvláštne dojednania o užívaní určitej funkcionality či heslom chránených oblastí týchto stránok
Tieto stránky môžu obsahovať zvláštne funkcionality či heslom chránené oblasti. Ak chcete používať zvláštnu funkcionalitu či heslom chránenú oblasť, môžete byť požiadaný o udelenie súhlasu so zvláštnymi podmienkami  používania tejto funkcionality ši heslom chránenej oblasti. V takomto prípade budete vyzvaný k udeleniu výslovného súhlasu napr. zaškrtnutím políčka, či kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, čím uzavriete tzv. „click-through zmluvu“ V prípade, že dojednania click-through zmluvy sa odchyľujú od tohto Vyhlásenia, majú tieto dojednania prednosť pred týmto Vyhlásením, ale výlučne vo vzťahu k záležitostiam upraveným v click-through zmluve.

Cookies a podobné technológie
Pre zhromažďovanie informácií a podporu určitých funkcií našich stránok používame cookies a ďalšie webové technológie. Ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách cookies.

Cookies a ďalšie technológie používame, aby sme mohli:

 • analyzovať a zlepšovať efektivitu našich reklamných kampaní;
 • podporovať a vylepšovať nastavenie a funkčnosť našich webových stránok – napríklad, aby sme vám ušetrili problémy s opätovným zadaním informácií, ktoré sú už v našej databáze, alebo aby sme vám prednostne ponúkli nastavenie, ktoré ste vytvorili pri predchádzajúcich návštevách našich stránok;
 • vytvoriť vašu osobnú históriu používania týchto stránok.

Všeobecne platí, že informácie zhromažďované pomocou týchto webových technológií vás neidentifikujú.

Avšak napríklad prihlásením sa k vstupu do webového priestoru chráneného heslom na niektorej z našich stránok, môžeme prepojiť informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webových technológií s ďalšími informáciami, ktoré vás už identifikujú.

Ak si neprajete prijímať súbory cookies, môžete nastaviť prehliadač, aby odmietol súbory cookies, alebo vás upozorňoval, keď je súbor cookie umiestnený na vašom počítači. Súbory cookies môžete taktiež zmazať, hneď ako opustíte naše webové stránky. Napriek tomu, pri návšteve našich stránok nie je vyžadované, aby ste prijímali súbory cookies, ak si nastavíte váš prehliadač tak, aby cookies odmietol, v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našich stránok. Ďalšie podrobnosti nájdete v Pravidlách cookies zverejnených na týchto stránkach.

K čomu spoločnosť HT CAPITAL používa vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok používame:

 • pod podmienkou vášho súhlasu k poskytovaniu špeciálnych ponúk a ďalších informácií, o ktorých sa domnievame, že vás budú zaujímať;
 • k poskytovaniu lepších služieb našim zákazníkom;
 • k vytvoreniu vašej osobnej histórie používania týchto stránok;
 • aby sme vás mohli kontaktovať s informáciou či výzvou týkajúcou sa vášho užívania týchto stránok;
 • k lepšiemu porozumeniu vašim potrebám a záujmom;
 • k zlepšovaniu obsahu, funkčnosti a užívateľského komfortu týchto stránok;
 • k zlepšovaniu našich produktov a služieb;
 • k zlepšovaniu marketingu našich produktov a ďalších propagačných akcií;
 • pre akýkoľvek ďalší účel stanovený vo zvláštnom poučení o spracovávaní osobných údajov či v dohode dohodnutej medzi spoločnosťou HT CAPITAL a vami.

Komu spoločnosť HT CAPITAL poskytuje vaše osobné údaje?

Poskytovatelia služieb. Osobné údaje poskytujeme spoločnostiam a organizáciám, prostredníctvom ktorých vám poskytujeme služby, napr. spoločnostiam, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (ako napr. služby ukladania dát a webhostingu) alebo ktoré nám pomáhajú ponúkať naše produkty a služby. Tieto tretie strany sú na základe zmluvy povinné používať osobné údaje, ktoré im poskytujeme výlučne za účelom poskytovania služieb v našom zastúpení, a sú povinné prijať primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Dodržiavanie právnych predpisov a ochrana našich práv a práv ostatných. Osobné údaje môžeme sprístupniť v prípade, že sa v dobrej viere domnievame, že sprístupnenie je potrebné k dodržaniu právnych predpisov, súdneho príkazu alebo inej výzvy štátneho orgánu. Osobné údaje sme taktiež oprávnený sprístupniť z dôvodu prevencie trestnej činnosti, ako je podvod alebo krádež identity, či ich vyšetrovania; alebo aby sme presadzovali alebo uplatňovali naše podmienky používania webových stránok alebo iných zmlúv; alebo aby sme chránili naše práva alebo majetok alebo práva, majetok alebo bezpečnosť našich užívateľov či tretích osôb.

Súhrnné informácie. Môžeme zdieľať súhrnné demografické informácie či výsledky prieskumov s tretími osobami, v tomto prípade sa však jedná o informácie anonymizované, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu. Súhrnné informácie, ktoré zdieľame sú získavané prostredníctvom cookies a podobných sledovacích technológií, ako je bližšie vysvetlené v oddiele nazvanom „Zásady používania súborov cookie (EÚ)“.

Vaše voľby

Všeobecná zásada
Rešpektujeme vaše právo rozhodovať sa o tom, akým spôsobom budeme zhromažďovať, používať a sprístupňovať vaše osobné údaje. Vo väčšine prípadov vás požiadame o oznámenie vášho rozhodnutia v okamihu, kedy nám poskytnete vaše osobné údaje. Súčasťou našich materiálov, letákov a propagačných e-mailov, ktoré vám môžeme posielať, budú odkazy a kontaktné informácie, prostredníctvom ktorých sa budete môcť odhlásiť od zasielania týchto oznámení. Ak ste si na našich stránkach vytvorili účet alebo osobný profil, budete môcť aktualizovať niektoré alebo všetky vaše voľby týkajúce sa ochrany súkromia tým, že zmeníte nastavenie svojho účtu alebo nastavenie na stránke profilu. 

Priamy marketing
Predtým, ako použijeme vaše osobné údaje za účelom ponuky obchodu a služieb, či predtým než umožníme s nami prepojeným osobám, aby tak učinili, ponúkneme vám, aby ste sa vyjadrili, či súhlasíte s týmto postupom. Je vašim právom kedykoľvek žiadať o vyčiarknutie zo zoznamu užívateľov, ktorým sú týmto spôsobom ponúkané služby. Pokiaľ tak chcete učiniť, prosím zašlite nám e-mail na adresu [email protected]. Prosíme, vždy uveďte celé svoje meno, adresu, e-mailovú adresu, aby vás bolo možné vyhľadať na predmetnom mailovom zozname (tzv. mailing list). Po doručení vašej požiadavky na vyčiarknutie z mailového zoznamu, tak učiníme bez zbytočného odkladu.

Poskytovanie Vašich osobných údajov
Prečítajte si prosím oddiel s názvom „Komu spoločnosť HT CAPITAL poskytuje vaše osobné údaje?“, aby ste sa dozvedeli, ako zdieľame Vaše osobné údaje s tretími osobami a aké možnosti v tejto súvislosti máte.

Ako môžete uplatniť svoje práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?
Snažíme sa o zachovanie vysokej úrovne transparentnosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v tomto Vyhlásení, máte nasledujúce práva:

 • právo na potvrdenie, či spoločnosť HT CAPITAL spracováva vaše osobné údaje, právo získať k nim prístup alebo obdržať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame;
 • právo požadovať, aby sme opravili alebo aktualizovali nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje;
 • právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje;
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • právo požadovať, aby sme vám odovzdali určité osobné údaje, alebo ich odovzdali alebo nechali odovzdať inému prevádzkovateľovi (prenosnosť osobných údajov), a
 • právo požadovať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. S výhradou iných oprávnených záujmov, ktoré nám budú svedčiť (napr. v súvislosti s právnymi nárokmi, ktoré doposiaľ neboli rozhodnuté či ktorými sme ohrození), nebudeme už môcť spracovávať vaše osobné údaje.

Pokiaľ si prajete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás bezplatne kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Na vašu odôvodnenú žiadosť budeme reagovať čo najrýchlejšie po overení vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravíme, pokiaľ po zohľadnení účelu, pre ktorý boli zhromaždené, uznáme, že sú nepresné, staré, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce. Pokiaľ sme osobný údaj pred jeho opravou sprístupnili tretej strane, budeme informovať tretiu stranu o takejto oprave, pokiaľ tak stanovia právne predpisy.

Pokiaľ vašej žiadosti o opravu osobných údajov nevyhovieme, vysvetlíme vám dôvody odmietnutia žiadosti a spôsoby, ako sa môžete sťažovať.

Ako dlho spoločnosť HT CAPITAL uchováva Vaše osobné údaje?
Našim cieľom je spracovávať výlučne presné a aktuálne osobné údaje. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať po dobu dlhšiu, než je nevyhnutne potrebné pre príslušné účely súvisiace s užívaním našich webových stránok. Ako dlho potrebujeme vaše osobné údaje, závisí na účele, pre ktorý ich zhromažďujeme, a preto neexistuje žiadna štandardná doba uchovávania. Táto doba sa teda môže líšiť v závislosti na okolnostiach. Z iných právnych dôvodov, napr. v súvislosti s právnymi nárokmi, môžeme potrebovať vaše osobné údaje aj po uplynutí doby vyžadovanej pre splnenie účelu, pre ktoré boli zhromaždené. V týchto prípadoch však už nebudeme aktívne spracovávať osobné údaje pre pôvodne stanovený účel.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, kde a ako dlho sú vaše osobné údaje uchovávané, a o vašom práve na výmaz, kontaktujte nás.

Ako spoločnosť HT CAPITAL chráni Vaše osobné údaje?
Máme zavedenú a udržiavame komplexnú politiku zabezpečenia dát, vrátane ekonomicky dostupných administratívnych, fyzických a technologických bezpečnostných opatrení k ochrane osobných údajov pred neoprávneným prístupom, neoprávneným použitím a neoprávneným alebo náhodným zničením, úpravou či zverejnením. Hoci sme prijali ekonomicky dostupné opatrenia, aby sme zaistili vhodnú úroveň bezpečnosti, nemôžeme garantovať bezpečnosť osobných údajov poskytovaných cez internet, ani že nedôjde k strate, zneužitiu, neoprávnenému oznámeniu, zmene či zničeniu údajov.

Odkazy na iné stránky spoločnosti HT CAPITAL
Tieto stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky spravované spoločnosťou HT CAPITAL či s ňou prepojenými osobami (ďalej tiež „Iné webové stránky“). Iné webové stránky sú samostatnými webovými stránkami odlišnými od týchto stránok. Sú prevádzkované pre rôzne účely. Na Iných webových stránkach sú preto vyvesené špecifické podmienky užívania týchto stránok a ich vlastné vyhlásenie o ochrane súkromia. Pokiaľ navštívite cez odkazy na týchto stránkach Iné webové stránky, venujte prosím krátky čas prečítaniu podmienok ich užitia a vyhlásenie o ochrane súkromia, ktoré je na nich vyvesené.

Odkazy na ostatné webové stránky
Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktorých prevádzkovateľom sú spoločnosti odlišné od spoločnosti HT CAPITAL, a to vrátane webových stránok, ktoré prevádzkujú naši externí poskytovatelia služieb, naše pobočky či ďalšie tretie osoby. Toto Vyhlásenie sa nevzťahuje na osobné údaje zhromažďované prostredníctvom webových stránok tretích strán. Spoločnosť HT CAPITAL nemá obsah týchto webových stránok pod kontrolou a nenesie tak zodpovednosť za ich obsah. Pokiaľ navštívite cez odkazy na týchto stránkach webové stránky tretích strán, venujte prosím krátky čas prečítaniu vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré je na nich vyvesené.

Vedzte však prosím, že bez ohľadu na to, kde sú vaše osobné údaje zhromažďované alebo spracovávané, pokiaľ boli zhromaždené prostredníctvom tohto webu, zaistíme, aby boli chránene v súlade s týmto Vyhlásením a všetkými oznámeniami o ochrane súkromia alebo zmluvami, ktoré sa na vás vzťahujú.

Používaním týchto stránok súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom osobných údajov do Spojených štátov amerických alebo do akejkoľvek inej krajiny sveta.

Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Toto Vyhlásenie sa riadi slovenským právom bez ohľadu na kolízne ustanovenia príslušných právnych predpisov. Pre prípadné spory súvisiace s týmto Vyhlásením sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Dotazy a sťažnosti ohľadom našej politiky ochrany osobných údajov
Ak máte akékoľvek dotazy alebo obavy, ako spoločnosť HT CAPITAL využíva Vaše osobné údaje, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailového kontaktu [email protected].

Zároveň máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného protiprávneho konania). Takýmto dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov.